class Cruncher {

class Cruncher {

void cruncher(int i) {

System.out.println(“int version”);

}

void crunch(String s) {

System.out.println(“String version”);

}

public static void main(String[] args) {

Cruncher crun = new Cruncher();

char ch = ”

p ”;

crun.crunch(ch);

}

}

Cho đoạn chương trình sau:

A. Dòng 5 sẽ không biên dịch vì phương thức trả về kiểu void không để overidde

B. Dòng 12 sẽ không biên dịch vì không có phiên bản nào của phương thức crunch() nhận vào tham số kiểu char

C. Đoạn mã biên dịch được nhưng sẽ phát sinh Exception ở dòng 12

D. Chương trình chạy và in kết quả int version

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: