class ContinueDemo {

class ContinueDemo {

public static void main(String[] args) {

String searchMe = “peter piper picked a peck of pickled pepers”;

int max = searchMe.length();

int numPs = 0;

for (int i = 0; i < max; i++) {

if (searchMe.charAt(i) != ‘p’) continue;

numPs++;

}

System.out.println(“Found“ + numPs + “p ‘s in the string.”);

}

}’

Chương trình sau ra kết quả là gì?

 

A. Found 9 p’s in the string.

B. Found 8 p’s in the string.

C. Found 10 p’s in the string.

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

class ContinueDemo {

class ContinueDemo {

public static void main(String[] args) {

String searchMe = “peter piper picked a peck of pickled peppers”;

int max = searchMe.length();

int numPs = 0;

for (int i = 0; i < max; i++) {

if (searchMe.charAt(i) != ‘p’) continue;

numPs++;

}

System.out.println(“Found“ + numPs + “p ‘s in the string.”);

}

}’

Chương trình sau thực hiện công việc gì?

A. Đếm chữ cái p trong chuỗi ký tự

B. Tìm xem chữ p có đứng trước chữ i trong chuỗi hay không

C. Tìm kiếm chữ cái p trong chuỗi

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: