class C2 {

class C2 {

public static void main(String args[]) {

int k = 50;

IncValue inc = new IncValue();

System.out.println(“result = ” + inc.increment(k));

System.out.println(“k = ” + k);

}

}

class IncValue {

public int increment(int v) {

int z = v + 10;

v = v – 3;

return z;

}

}

Cho biết kết quả sau khi thực thi đoạn chương trình sau :

A. result = 60 và k = 50

B. result = 50 và k = 50

C. result = 47 và k = 50

D. result = 60 và k = 47

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: