class BreakDemo {

class BreakDemo {

public static void main(String[] args) {

int[] arrayOfInts = {

32,

87,

3,

589,

12,

1076,

2000,

8,

622,

127

};

int searchFor = 12;

int i;

boolean fountIt = false;–Môn Java cơsở14

Trang 14

Ket – noi.com diễnđàn công nghệ,

giáo dục

for (i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {

if (arrayOfInts == searchFor) {

fountIt = true;

break;

}

}

if (fountIt) {

System.out.println(“Found“ + searchFor + “at index“ + i);

} else System.out.println(searchFor + “not in the array”);

}

}

Chương trình thực hiện công việc gì?

A. Tìm 1 phần tử trong mảng.

B. So sánh các phần tử mảng với nhau.

C. Tính tổng mảng.

D. Tất cả đáp án đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

class BreakDemo {

class BreakDemo {

public static void main(String[] args) {

int[] arrayOfInts = {

32,

87,

3,

589,

12,

1076,

2000,

8,

622,

127

};

int searchFor = 12;

int i;

boolean fountIt = false;

for (i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {

if (arrayOfInts == searchFor) {

fountIt = true;

break;

}

}

if (fountIt) {

System.out.println(“Found“ + searchFor + “at index“ + i);

} else System.out.println(searchFor + “not in the array”);

}

}

Chương trình trên sai ở dòng nào?

A. 2 và 6

B. 3 và 11, 15

C. 5, 7, 9

D. Chương trình không sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: