class A {

class A {

int x = 10;

public void calTotal(A a) {

A.x = 12;

System.out.println(a.x);

}

}

Giá trị của x sau khi thực hiện lệnh trên sẽ cho kết quả gì?

Khi thực hiện lệnh:

A a = new A();

A.calTotal(a);

A. 10

B. 12

C. 22

D. 44

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  12

Vì: Khi gọi hàm calTotal tham số truyền cho hàm là một đối tượng thuộc lớp A, do đó sẽ làm thay đổi thuộc tính x của lớp A sang giá trị là 12.

Tags:

class A {

class A {

int x = 10;

public void calTotal(A a) {

A.x = 12;

System.out.println(a.x);

}

}

Khi thực hiện lệnh:

A a = new A();

A.calTotal(a);

Giá trị của x sau khi thực hiện lệnh trên sẽ cho kết quả gì?

A. 10

B. 12

C. 22

D. 24

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  12

Vì:

Khi gọi hàm calTotal tham số truyền cho hàm là một đối tượng thuộc lớp A, do đó sẽ làm thay đổi thuộc tính x của lớp A sang giá trị là 12.

Tags:

class A {

class A {

final public int method1(int a, int b) {

return 0;

}

}

class B extends A {

public int method1(int a, int b) {

return 1;

}

}

public class Test {

public static void main(Strings args[]) {

B b;

System.out.println(“x = ” + b.method1(0, 1));

}

}

Chương trình sẽ in ra cái gì?

A.  x = 0

B. x = 1 

C. Lỗi biên dịch

D. x=10 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Lỗi biên dịch

Vì:

Lớp A là lớp con của lớp B và phương thức method1() trong lớp cha đã khai báo là final do vậy không thể thực hiện ghi đè trong lớp con.

Tags:

class A:

class A:

def __init__(self):

self.x = 1

self.__y = 1

def getY(self):

return self.__y

a = A()

A.x = 45

print(a.x)

Khẳng định nào là đúng về chương trình dưới đây?

A. Chương trình có lỗi xảy ra vì ‘ x ‘ là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.

B. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 1.

C. Chương trình có lỗi xảy ra vì ‘ __y ‘ là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.

D. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 45.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

class A:

class A:

def __init__(self):

self.a = 1

self.__b = 1

def getY(self):

return self.__b

obj = A()

obj.a = 45

print(obj.a)

 Khẳng định nào là đúng về chương trình dưới đây?

A. Chương trình có lỗi xảy ra vì ‘ __b ‘ là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.

B. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 1.

C. Chương trình có lỗi xảy ra vì ‘ a ‘ là thuộc tính private, không thể truy cập được từ bên ngoài lớp.

D. Chương trình chạy bình thường và kết quả được in ra là 45.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

class A {

class A {

int b = 1;

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“b is ” + b);

}

}

Cho đoạn chương trình sau. Kết quả của đoạn chương trình là?

A. Lỗi biên dịch

B. Lỗi thực thi

C. Không có lỗi, in ra “b is 1”

D. Tất cả đáp án đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

class A {

class A {

static int b = 1;

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“b is ” + b);

}

}

Cho đoạn chương trình sau. Kết quả của đoạn chương trình là?

A. Lỗi biên dịch

B. Lỗi thực thi

C. Không có lỗi, in ra “b is 1”

D. Tất cả đáp án đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: