Chuyển tiếp thông tin và cắt/hợp dữ liệu là chức năng của tầng nào?

Chuyển tiếp thông tin và cắt/hợp dữ liệu là chức năng của tầng nào?

A. Transport

B. Network

C. Data Link

D. Physical

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: