Chuyển tiền gửi ngân hàng, kho bạc nộp các khoản bảo hiểm kế toán ghi vào tài khoản nào?

Chuyển tiền gửi ngân hàng, kho bạc nộp các khoản bảo hiểm kế toán ghi vào tài khoản nào?

A. Bên nợ TK các khoản phải nộp theo lương (332)

B. Bên nợ TK chi phí hoạt động (611)

C. Bên có TK các khoản phải nộp theo lương (332)

D. Bên nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng