Chuyển tiền gửi Kho bạc nộp BHXH, KPCĐ, mua thẻ BHYT kế toán ghi: 

Chuyển tiền gửi Kho bạc nộp BHXH, KPCĐ, mua thẻ BHYT kế toán ghi: 

A. Bên nợ TK các khoản phải nộp theo lương (332)

B. Bên có TK các khoản phải nộp theo lương (332)

C. Bên có TK tiền gửi kho bạc (112)

D. (a) và (c)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng