Chuyển quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Chuyển quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 431(1): 50.000 / Có TK 441: 50.000

B. Nợ TK 431(3): 50.000 / Có TK 441: 50.000

C. Nợ TK 431(4): 50.000 / Có TK 411: 50.000

D. Nợ TK 441: 50.000 / Có TK 431(4): 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng