Chương trình Traceroute sử dụng các giao thức nào?

Chương trình Traceroute sử dụng các giao thức nào?

A. UDP

B. UDP và ICMP

C. TCP và ICMP

D. IGMP 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: