Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên bất kỳ nền nào bởi vì…

Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên bất kỳ nền nào bởi vì…

A.  Hàm API thực hiện các thao tác

B. Trình biên dịch được xác định bởi trình biên dịch của C++

C. Lập trình Java được kế thừa từ C++

D. Máy ảo JVM được nhiều nền tảng hỗ trợ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên bất kỳ nền nào bởi vì…

Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên bất kỳ nền nào bởi vì…

A.  Máy ảo JVM được nhiều nền tảng hỗ trợ

B. Trình biên dịch được xác định bởi trình biên dịch của C++

C. Lập trình Java đ¬ợc kế thừa từ C++

D. Hàm API thực hiện các thao tác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: