Chuỗi số “00-08-ac-41-5d-9f” có thể là?

Chuỗi số “00-08-ac-41-5d-9f” có thể là?

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ port

C. Địa chỉ MAC

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: