Chuỗi ký tự (string) là gì?

Chuỗi ký tự (string) là gì?

A.  Các giá trị không phải là số và có độ dài là 1

B. Các giá trị số lớn hơn 0

C. Các biến có giá trị true hoặc false

D. Các giá trị cả chữ và số, nằm trong 2 dấu nháy “” và kết thúc với ký tự null

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: