Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:

Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:

A. Uỷ nhiệm thu

B. Uỷ nhiệm chi

C. Giấy báo nợ, giấy báo có

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:

Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:

A. Uỷ nhiệm thu

B. Uỷ nhiệm chi

C. Giấy báo nợ, giấy báo có

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi Ngân hàng kho bạc là chứng từ kế toán nào?

Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi Ngân hàng kho bạc là chứng từ kế toán nào?

A. Phiếu thu

B. Phiếu chi

C. Giấy báo Nợ, giấy báo Có

D. Phiếu xuất kho

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng