Chứng từ kế toán sao chụp ở xã không thực hiện trong trường hợp nào?

Chứng từ kế toán sao chụp ở xã không thực hiện trong trường hợp nào?

A. Xã thực hiện dự án tài trợ

B. Cán bộ kế toán xã chuyển công tác yêu cầu chụp

C. Cán bộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ

D. Chứng từ kế toán của xã bị mất hoặc bị hủy hoại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng