Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:

Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:

A. Biên bản giao nhận

B. Biên bản thanh lý

C. Biên bản đánh giá lại tài sản

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:

Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:

A. Biên bản giao nhận

B. Biên bản thanh lý

C. Biên bản đánh giá lại tài sản

D. Tất cả các chứng từ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng