Chúng ta có thể tạo form email với chức năng tự động trả lời bằng cách dùng method=mailto:youdomainname.com

Chúng ta có thể tạo form email với chức năng tự động trả lời bằng cách dùng method=mailto:youdomainname.com

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: