Chúng ta có thể lưu trữ những đoạn mã của server script (ASP, JSP, PHP,…) hay không?

Chúng ta có thể lưu trữ những đoạn mã của server script (ASP, JSP, PHP,…) hay không?

A. Có

B. Không

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: