Chức năng “Tính tổng các phần tử trong mảng” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

Chức năng “Tính tổng các phần tử trong mảng” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

A. sum

B. array_sum

C. sum_array

D. Cả 3 đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: