Chức năng “Loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử cuối cùng đã được loại bỏ” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

Chức năng “Loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử cuối cùng đã được loại bỏ” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

A. array_pop

B. array_shift

C. array_unique

D. unset

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: