Chức năng “Làm tròn số” không phải là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

Chức năng “Làm tròn số” không phải là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

A. round

B. ceil

C. floor

D. round_number

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: