Chức năng “Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

Chức năng “Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây?

A. file_exist

B. filetype

C. filesize

D. is_executable

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: