Chức năng của vòng lặp while là gi?

 Chức năng của vòng lặp while là gi?

A. Kiểm tra kết quả của biểu thức boolean

B. Tránh mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài switch

C. Lặp lại khối lệnh chứng nào điều kiện là đúng

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: