Chức năng của tầng session:

Chức năng của tầng session:

A. Mã hóa dữ liệu

B. Điều khiển các phiên làm việc

C. Thâm địa chỉ mạng vào dữ liệu

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: