Chức năng của tầng giao vận là gì?

Chức năng của tầng giao vận là gì?

A. Đảm bảo các yêu cầu truyền dữ liệu qua các phương tiện vật lý

B. Mã hoá dữ liệu để bảo mật thông tin trên trên đường truyền

C. Thực hiện việc truyền dữ liệu từ nút đến nút

D. Nén dữ liệu để việc truyền qua mạng nhanh hơn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: