Chức năng ” Chuyển một mảng thành một chuỗi” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

Chức năng ” Chuyển một mảng thành một chuỗi” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

A. array_to_str

B. array_str

C. implode

D. explode

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: