Chức năng ” Chuyển một chuỗi thành một mảng” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

Chức năng ” Chuyển một chuỗi thành một mảng” là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây

A. str_to_array

B. str_array

C. implode

D. explode

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: