Chức năng chính của router là:

Chức năng chính của router là:

A. Kết nối network với network

B. Chia nhỏ broadcast domain

C. a và b đều đúng

D. a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Chức năng chính của router là:

Chức năng chính của router là:

A. Kết nối LAN với LAN

B. Chia nhỏ broadcast domain

C. Tất cả đều đúng

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Chức năng chính của router là?

Chức năng chính của router là?

A. Kết nối network với network

B. Chia nhỏ broadcast domain

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: