Chuẩn RS-449, RS-422-A, RS-423-A định nghĩa giao diện tầng vật lý giữa:

Chuẩn RS-449, RS-422-A, RS-423-A định nghĩa giao diện tầng vật lý giữa:

A. Máy tính và DTE

B. Modem và DCE

C. Máy tính và DCE

D. DTE và DTE

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: