Chuẩn RS-232-C định nghĩa giao diện tầng vật lý giữa:

Chuẩn RS-232-C định nghĩa giao diện tầng vật lý giữa:

A. Máy tính và Modem

B. Modem và Repeater

C. Máy tính và DTE

D. DCE và DCE

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: