Chuẩn mực về tính độc lập thuộc:

Chuẩn mực về tính độc lập thuộc:

A. Các chuẩn mực chung.

B. Các chuẩn mực trong điều tra.

C. Các chuẩn mực báo cáo.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng