Chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán thuộc:

Chuẩn mực về lập kế hoạch kiểm toán thuộc:

A. Các chuẩn mực chung

B. Các chuẩn mực báo cáo.

C. Các chuẩn mực điều tra.

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng