Chuẩn HTML là cho cái gì?

Chuẩn HTML là cho cái gì?

A. Hyperlinks and Text Markup Language

B. Home Tool Markup Language

C. Hyper Text Markup Language

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: