chr(‘97’)

chr(‘97’)

chr(97)

Kết quả của biểu thức sau là gì?

A. a

Error

B. ‘a’

a

C. Error

a

D. Error

Error

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: