Chọn vòng lặp đúng:

Chọn vòng lặp đúng:

while (int i < 7) {

i++;

System.out.println(“i is ” + i);

}

 

int i = 3;

while (i) {

System.out.println(“i is ” + i);

}

 

int j = 0;

for (int k = 0; j + k != 10; j++, k++) {

System.out.println(“j is ” + j + ” k is ” + k);

}

 

int j = 0;

do {

System.out.println(“j is ” + j++);

if (j == 3) {

continue loop;

}

} while ( j < 10 );

 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: