Chọn ví dụ tương ứng với thông lượng (throughput) của đường truyền vật lý?

Chọn ví dụ tương ứng với thông lượng (throughput) của đường truyền vật lý?

A. Tốc độ tối đa mà các xe có thể chạy được

B. Số loại xe chạy được trên con đường

C. Độ rộng của con đường

D. Số lượng xe chạy trên con đường 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: