Chọn ví dụ tương ứng với giải thông (bandwidth) của đường truyền vật lý?

Chọn ví dụ tương ứng với giải thông (bandwidth) của đường truyền vật lý?

A. Tốc độ tối đa mà các xe có thể chạy được

B. Số loại xe chạy được trên con đường

C. Độ rộng của con đường

D. Số lượng xe chạy trên con đường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: