Chọn phương thức dùng để xác định vị trí và kích thước của các component

Chọn phương thức dùng để xác định vị trí và kích thước của các component

A. setBounds()

B. setSizeAndPosition()

C. setComponentSize()

D. setComponent()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: