Chọn phương thức dùng để gán nội dung cho Label

Chọn phương thức dùng để gán nội dung cho Label

A. setText()

B. setLabel()

C. setTextLabel()

D. setLabelText()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: