Chọn phương thức để hiển thị Frame lên màn hình

Chọn phương thức để hiển thị Frame lên màn hình

A. setVisible()

B. display

C. displayFrame()

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: