Chọn phát biểu sai về mạng cục bộ?

Chọn phát biểu sai về mạng cục bộ?

A. Quản lý khai thác mạng hòan tòan tập trung, thống nhất

B. Hiện nay, mạng cục bộ chỉ dùng cấu hình sao

C. Mạng cục bộ có tốc độ cao và ít lỗi

D. Không cần dùng các thiết bị dẫn đường với các mối liên hệ phức tạp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: