Chọn phát biểu sai về kỹ thuật chọn đường?

Chọn phát biểu sai về kỹ thuật chọn đường?

A. Kỹ thuật chọn đường là chọn đường đi tối ưu cho các gói tin từ trạm nguồn đến trạm đích

B. Kỹ thuật chọn đường bao gồm cả thuật toán chọn đường, các tiêu chuẩn thực hiện và sự cập nhật thông tin

C. Kỹ thuật chọn đường là một phần của phần mềm lớp mạng

D. Tất cả các kỹ thuật chọn đường đều thích nghi được với mọi sự thay đổi trên mạng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: