Chọn phát biểu sai về giao thức X25 PLP?

Chọn phát biểu sai về giao thức X25 PLP?

A. Có hai loại khuôn dạng tổng quát cho các gói tin X25 PLP

B. Có bốn loại khuôn dạng tổng quát cho các gói tin X25 PLP

C. Khuôn dạng gói tin dữ liệu thường dạng chuẩn đánh số theo modulo 8

D. Khuôn dạng gói tin dữ liệu thường dạng mở rộng đánh số theo modulo 128

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: