Chọn phát biểu sai về giao thức tầng giao vận?

Chọn phát biểu sai về giao thức tầng giao vận?

A. Có nhiều loại TPDU

B. Khuôn dạng tổng quát của các TPDU có 3 phần: LI, Header, Data

C. Khuôn dạng tổng quát của các TPDU có 3 phần: Fixed part, Variable part, Data

D. Khuôn dạng tổng quát của các TPDU có 4 phần: LI, Fixed part, Variable part, Data

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: