Chọn phát biểu không phải là tên gọi của tổ chức chuẩn hoá:

Chọn phát biểu không phải là tên gọi của tổ chức chuẩn hoá:

A. ISO

B. CCITT

C. ANSIC

D. IEEE

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: