Chọn phát biểu không đúng với ý nghĩa của kiến trúc phân tầng?

Chọn phát biểu không đúng với ý nghĩa của kiến trúc phân tầng?

A. Dễ dàng trong công tác thiết kế, xây dựng và cài đặt các mạng máy tính

B. Số lượng, tên gọi và chức năng của mỗi tầng sẽ được người thiết kế mạng máy tính cụ thể quy định

C. Mỗi tầng được xây dựng trên cơ sở tầng kế liền trước đó. Như vậy, tầng dưới được hiểu là tầng cung cấp các dịch vụ cho tầng trên

D. Giao thức, vấn đề kỹ thuật và công nghệ cho mỗi tầng được triển khai theo trình tự từ dưới lên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: