Chọn phát biểu không đúng với mô hình OSI?

Chọn phát biểu không đúng với mô hình OSI?

A. Giải quyết được vấn đề không tương thích giữa các mạng

B. Tất cả các mạng ngày nay đều áp dụng mô hình này

C. Là khung chuẩn về kiến trúc mạng làm căn cứ cho các nhà nghiên cứu và thiết kế mạng tạo ra các sản phẩm mở về mạng

D. Giúp người sử dụng có thể chọn lựa các loại thiết bị của nhiều hãng khác nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: