Chọn phát biểu không đúng với các nguyên tắc chủ yếu để xây dựng mô hình OSI?

Chọn phát biểu không đúng với các nguyên tắc chủ yếu để xây dựng mô hình OSI?

A. Mô tả dịch vụ tầng càng đơn giản càng tốt

B. Giới hạn số lượng tầng ở mức cần thiết

C. Khi hiệu chỉnh chức năng hay giao thức của một tầng, các tầng khác không bị ảnh hưởng theo

D. Có thể gộp các tầng con thành một tầng nhưng không được huỷ bỏ các tầng con

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: