Chọn phát biểu không đúng về phương pháp kiểm tra chẵn lẻ?

Chọn phát biểu không đúng về phương pháp kiểm tra chẵn lẻ?

A. Các bit parity thêm vào luôn tuân theo qui tắc: là 0 nếu số lượng các bit 1 trong xâu là chẵn và ngược lại là 1 nếu số lượng các bit 1 là lẻ

B. Nguyên lý chung là thêm vào tập bit kiểm tra nào đó sao cho bên nhận có thể kiểm soát được

C. Với mã sửa lỗi, cho phép định vị được lỗi nên không cần phải truyền lại

D. Với mã dò lỗi, chỉ phát hiện lỗi nên phải truyền lại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: