Chọn phát biểu không đúng về mạng hình Ring?

Chọn phát biểu không đúng về mạng hình Ring?

A. Bao gồm một đường tròn không có điểm đầu và điểm cuối

B. Thông tin trên mạng hoạt động theo một chiều xác định

C. Khi qua các nút, thông tin được khuyếch đại nên khoảng cách giữa 2 nút có thể xa nhau

D. Thẻ bài dịch chuyển tuần tự trên vòng vật lý

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: